Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Grantový program

Granty pro kulturní a neziskové organizace

Prostřednictvím svého programu malých grantů Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze vyjadřuje podporu uměleckým a kulturním počinům, projektům neziskových organizací (NGO) a vzdělávacím projektům, jejichž cílem je propagovat a prohlubovat porozumění a docenění americké kultury a praxi v neziskovém sektoru v České republice.

Velvyslanectví vítá návrhy projektů mimořádného kulturního a vzdělávacího přínosu, které jsou v souladu se širšími cíli americké vlády v oblasti rozšiřování vzájemné spolupráce. Při rozhodování se o výběru projektů pro konkrétní podporu velvyslanectví usiluje o pokrytí celé škály a rozmanitosti českých organizací působících v oblasti kultury, neziskového sektoru a vzdělávání, a snaží se o to, aby z grantu měla prospěch geograficky a demograficky co možná nejširší cílová skupina v České republice.

Přednost budou mít jednotlivci a instituce s prokázanými zkušenostmi s úspěšnou realizací kulturních a neziskových akcí a programů. Noví žadatelé budou mít prioritu před těmi, kteří již v minulosti grant získali, nicméně dřívější úspěšní žadatelé stále mohou o grant požádat a uspět. Granty jsou obecně ve výši 1.000 až 5.000 USD s limitem maximálně 10.000 USD.

Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze upřednostňuje následující tematické okruhy a iniciativy:

  • Kultura/Americká společnost
  • Iniciativy v oblasti vzdělávání
  • Americká studia/Výuka angličtiny
  • Demokracie, veřejná správa a právní stát
  • Lidská práva a občanská společnost
  • Věda a technologie


Seznam programů podpořených v minulých letech

Z programu malých grantů nelze financovat

Z grantů velvyslanectví se NESMÍ financovat náboženské organizace nebo stranická politická činnost, zahraniční cesty osob (tj. mimo území České republiky), obchodní činnost, sbírky, dobročinná činnost, humanitární pomoc, komerční projekty, vědecký výzkum,  projekty, jejichž primárním cílem je institucionální rozvoj, provozní náklady organizace nebo reprezentace (obědy, alkoholické nápoje, květiny apod.).Velvyslanectví též nemůže udělit grant obchodní společnosti nebo subjektům působícím na ziskovém základě.

Jak požádat o malý grant

Jak zažádat: Vyplněný formulář žádosti (DOC, 52 kB) zašlete elektronicky přílohou emailu na adresu grantsprague@state.gov.

Žádosti o grant jsou posuzovány v několika kolech v průběhu kalendářního roku.

Termíny pro podání žádostí:

  • 31. prosince 2014
  • 31. března 2015


Žádosti musí být podány emailem, obsahovat popis navrhované aktivity v angličtině a splňovat následující pokyny. Žadateli je do tří dnů od podání žádosti odeslán email potvrzující příjem žádosti. Pokud žadatel nedostane email s potvrzením,  znamená to, že jeho žádost nedorazila na místo určení. Žadatel se může obrátit na Office of Public Affairs (Kancelář pro styk s veřejností). Neposílejte žádosti o grant v tištěné podobě poštou; velvyslanectví přijímá pouze žádosti v elektronické podobě.

Žádost nebude vzata k posouzení bez kompletních informací. Žádost musí být v angličtině. S dotazy ohledně žádostí o grant se obracejte na: grantsprague@state.gov.

Proces výběru

Pravidelně během roku se schází komise složená z pracovníků velvyslanectví za účelem vyhodnocení jednotlivých žádostí, které byly přijaty v daném kole. Výsledky budou oznámeny ve lhůtě jednoho měsíce od zasedání komise. Úspěšní žadatelé budou oficiálně vyrozuměni zasláním grantových formulářů a podrobných instrukcí, jak dále administrativně postupovat.

Upozorňujeme, že se jedná o soutěž, a že se na velvyslanectví schází mnoho kvalitních projektů. Grantový program hospodaří s omezenými prostředky na granty, což znamená, že kvalitní projekt není zárukou získání podpory od velvyslanectví.

Požadavky na reporting

Příjemce grantu musí do 90 kalendářních dnů od konce období plnění, které je uvedeno v grantové dokumentaci, předložit Federal Financial Report SF-425 (PDF, 575 kB) a Narrative Report (PDF, 269 kB). Oba dva dokumenty musí být v angličtině. V češtině si můžete přečíst Pokyny k vyúčtování grantu (30 kB).

Reporty v angličtině:


Český překlad může být použit jako vodítko, ale oficiální reporty musí být předloženy v angličtině.


Finanční záznamy, doklady a další dokumentace ke grantu je nutno uchovávat po dobu tří let od předložení posledního finančního reportu.

Nedodržení požadavků na reporting může negativně ovlivnit posouzení budoucích grantů nebo může vést k pozastavení plateb z grantu do doby, než je zjednána náprava.

Požadavky na způsobilost

Tyto požadavky platí pouze pro organizace, jejichž projekty budou grantovou komisí vybrány.

Organizace žádající o podporu musí získat číslo Dun & Bradstreet (D&B) DUNS a zaregistrovat se v databázi SAM (System for Award Management) ještě předtím, než začnou čerpat prostředky z federálního grantu.

Pozn.: Granty jednotlivcům mají výjimku z tohoto požadavku, stejně jako jednorázové granty zahraničním organizacím (prvopříjemcům) do výše 25 000 USD.

Číslo DUNS lze získat zde: http://www.dnbczech.cz/Czech/default.htm

Registrace do SAM se provádí zde: www.sam.gov

Získání čísla DUNS je zdarma, stejně jako registrace v SAM. Proces registrace nevyžaduje žádné další služby a žadatel není povinen si žádné další služby zjednávat.

Často kladené otázky

Chci společně s žádostí poslat nějaké materiály. Jak to mám udělat?

Posílejte pouze vyplněný formulář žádosti, který by celkem neměl přesahovat tři strany. S grantovou žádostí nepřijímáme žádné vzorky, prototypy nebo jiné materiály.

Když požádám o grant ve výši 10 000 USD a grantová komise grant schválí, znamená to, že dostanu plnou částku?

Pokud grantová komise váš projekt vybere k financování, neznamená to, že automaticky dostanete plnou částku, o kterou jste žádali. Granty jsou přidělovány v závislosti na dostupných prostředcích.

Pokud získám grant od Velvyslanectví Spojených států amerických v Praze, mohu opět zažádat příští rok?

Velvyslanectví obvykle dává přednost subjektům, které grant dosud nezískaly. Pokud však máte kvalitní projekt a grantová komise ho schválí, vaše žádost může být úspěšná i v dalším roce.

O grant mohou žádat pouze české organizace?

O granty se mohou ucházet české i zahraniční organizace i jednotlivci.

Lze z grantu hradit náklady vynaložené před jeho udělením?

Tyto náklady se posuzují jednotlivě případ od případu; musí splnit limit 90 dnů bezprostředně předcházejícím datu, kdy udělení grantu nabude účinnosti, a musí být nutné z hlediska efektivní a hospodárné realizace projektu.

Můj projekt nespadá do žádné z uvedených priorit. Mohu stále zažádat o grant?

Granty mimo grantové priority nefinancujeme.

Jsem fyzická osoba a chci se ucházet o finanční podporu. Mohu požádat o grant?

Pokud váš projekt spadá do kategorie priorit pro malé granty a pokud můžete doložit, že jste žadatelem-jednotlivcem, vaši žádost posoudíme. Odpovědnost za veškeré projektové aktivity, výstupy a za udržitelnost projektu ponesete stejně jako organizace.

Jaké projekty většinou financujete?

Velvyslanectví podporuje projekty jako jsou například kulturní výměny, umělecké akce nebo kulturní představení, výstavy, workshopy, přednášky, veřejná čtení, případně kulturní projekty, jejichž cílem je propagovat a prohlubovat porozumění  a docenění americké kultury v České republice.

Potřebuji pro žádost o grant číslo DUNS?

Potenciální příjemce z řad organizací musí mít číslo Dun and Bradstreet (D&B) DUNS, které nahlásí grantovému pracovníkovi předtím, než mu může být udělena jakákoliv forma finanční podpory.  Granty jednotlivcům mají výjimku z tohoto požadavku, stejně jako jednorázové granty zahraničním organizacím (prvopříjemcům) do výše 25 000 USD. Formulář k vyplnění online naleznete pod tímto odkazem: http://www.dnbczech.cz/Czech/default.htm

Fotogalerie

  • Fotogalerie

Logo Velvyslanectví USA

požadavky na reporting